(19 کالا)

هارد اینترنال وسترن دیجیتال BLUE 1TB
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD10EZEX ظرفیت 1 ترابایت
هارد اینترنال سیگیت SkyHawk 2TB
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD20EZAZ ظرفیت 2 ترابایت
هارد اینترنال وسترن دیجیتال WD BLUE 4TB
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل BLUE ظرفیت 4 ترابایت
Purple 1TB 64MB Buffer
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple Buffer ظرفیت 1 ترابایت
هارد اینترنال وسترن دیجیتال Purple 8TB 64MB Buffer
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple Buffer ظرفیت 2 ترابایت
هارد اینترنال وسترن دیجیتال Purple 8TB 64MB Buffer
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple Buffer ظرفیت 4 ترابایت
هارد اینترنال وسترن دیجیتال Purple 8TB 64MB Buffer
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple Buffer ظرفیت 6 ترابایت
هارد اینترنال وسترن دیجیتال Purple 8TB 64MB Buffer
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple Buffer ظرفیت 8 ترابایت
هارددیسک اینترنال وسترن مدل RED 6TB 64MB BUFFER
هارددیسک اینترنال وسترن مدل RED BUFFER ظرفیت 6 ترابایت
هارد اینترنال سیگیت Barracuda 1TB
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ظرفیت 1 ترابایت
هارد اینترنال سیگیت Barracuda 2TB
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ظرفیت 2 ترابایت
هارد اینترنال سیگیت Barracuda 4TB
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل Barracuda ظرفیت 2 ترابایت
هارد اینترنال سیگیت Exos 7E8 6TB
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل Exos 7E8 ظرفیت 6 ترابایت
هارد اینترنال سیگیت SkyHawk 1TB
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ظرفیت 1 ترابایت
هارد اینترنال سیگیت SkyHawk 2TB
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ظرفیت 2 ترابایت